REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA „MALOWANY KONIK”

Uwaga !

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w terminie :

        07.04.2021r – 14.04.2021 r

Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola można dokonać w następujący sposób:

– tradycyjnie składając wypełniony i podpisany dokument w placówce w godz.7.00-16.00

– elektronicznie poprzez system Nabór Vulkan korzystając z instrukcji zamieszczonych w systemie.

Brak potwierdzenia woli  uczęszczania dziecka do przedszkola jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

 

 Organizacja zdalnego procesu nauczania

Od dnia 29.03.2021r  na podstawie rozporządzenia MEiN przedszkole przechodzi na tryb nauczania zdalnego .

Każdego dnia wychowawcy grup będą przesyłać na ustalone wcześniej komunikatory materiały przeznaczone do pracy z dzieckiem w kolejnym dniu. Zawarte w nich będą tematy dnia, cele i opis zadań i zabaw. Wskazane będą adresy stron internetowych do wykorzystania w pracy z dzieckiem. W przypadku problemów i pytań będzie możliwość konsultacji
z nauczycielem w godzinach jego pracy.

Realizację zadań z podstawy programowej nauczyciele będą monitorować poprzez rejestr odczytanych przez rodziców wiadomości. Wychowawcy ( w szczególności grupy dzieci sześcioletnich) mogą zwrócić się do Państwa z prośbą o przesłanie zdjęcia lub nagrania z realizacji konkretnego zadania.

Materiały z zajęć z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz spotkań z higienistką, będą udostępniane na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Domowe przedszkole”

Prosimy rodziców o odebranie z przedszkola kart pracy dzieci. 

 

Szanowni Państwo,

W myśl Rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. a 2021 r. poz. 561),  zostało ujęte nowe grono rodziców mające prawo do skorzystania z opieki przedszkola.

Poniżej lista rodziców mających ww. uprawnienia:

 • rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • rodzice dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • rodzice dzieci, którzy realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • rodzice dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • rodzice dzieci, którzy pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • rodzice dzieci, którzy wykonują działania ratownicze,
 • rodzice dzieci, którzy są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1867 i 2369),
 • rodzice dzieci, którzy są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rodzice dzieci, którzy są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rodzice dzieci, którzy są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • rodzice dzieci, którzy są zatrudnieni w formach opieki w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa a w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA OD 1  WRZEŚNIA 2020R.

Od  1 września 2020r. procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu w związku z pandemią COVID-19, zostają dostosowane do aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.

W związku z powyższym:

 • Dzieci nie będą przyjmowane do oddziałów według zadeklarowanych godzin pobytu; uczęszczać będą do swoich grup
 • Nie będzie pomiaru temperatury dziecka przy wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola. Temperatura będzie mierzona tylko w przypadku pojawienia się objawów choroby. W przypadku zachorowania dziecka rodzic zostanie wezwany do niezwłocznego odbioru dziecka.

DO PRZEDSZKOLA PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO DZIECI ZDROWE. PROSIMY O KONTROLĘ ZDROWIA DZIECKA PRZED PRZYJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA.

 • Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przez jednego opiekuna.
 • Rodzic na teren przedszkola wchodzi w założonej prawidłowo maseczce i dezynfekuje ręce.
 • W  szatni przedszkola może jednocześnie  przebywać 10 osób dorosłych z dziećmi.

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA DYSTANSU , SPRAWNE I SZYBKIE PRZEBRANIE DZIECKA.

 • Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu.
 • Zostaje zawieszone mycie zębów.

RODZIC ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA  ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE PRZEDSZKOLA ORAZ WYPEŁNIENIA I PODPISANIA DEKLARACJI I OŚWIADCZENIA (DOKUMENT DO POBRANIA NA STRONIE P-LA).

ZŁOŻENIE DEKLARACJI I OŚWIADCZENIA RODZICÓW JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DO PRZYJĘCIA DZIECKA.

 

DEKLARACJA I OŚWIADCZENIE

Pobierz

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 Pobierz

 

 

 

 

 

.